3 in one plan bah

  Tidak kira kau baby, muda remaja, sudah ada career atau mau plan untuk retirement pasti kau dapat benefit yang awesome

  Basic Coverage

  > Kematian
  > Hilang upaya kekal
  > Kemalangan
  > 36 penyakit kritikal
  > Akaun percuma apabila berlaku musibah kepada pembayar

  Simpanan

  > Pelaburan unit trust
  > Pulangan lebih tinggi
  > Tidak perlu tunggu tempoh matang - pengeluaran wang

  Perubatan | Hospital

  > Bayaran Bil - RM1 Juta - RM4 Juta
  > Pilihan lebih 50 hospital pakar
  >Annual limit double up kalau due to Cancer, Heart Attack or Kidney Failure
  > Maternity Complications
  > Elaun hilang upaya

  Customers = Friends

  The golden rule for every business man is this: 'Put yourself in your customer's place.' Orison Swett Marden

  Mari saya kasi kau free quotation. Jangan kasi lama. Besok tiada siapa yang tau

  Blog